પ્રાદેશિક સમાચાર

સુરતમાં પાલિકા દ્વારા જર્જરિત ઝૈનબ એપાર્ટમેન્ટ અને અન્ય વિસ્તારોમાં કામગીરી આરંભ કરાઈ ગઈ છે

Surat News: સુરત ના ઉધના વિસ્તારમાં પાલિકાની કામગીરી બાદ, જર્જરિત ઝૈનબ એપાર્ટમેન્ટને ખાલી કરાવવામાં આવ્યું છે. પાલિકા દ્વારા પાણી અને ડ્રેનેજ કનેક્શન નાખાવવામાં આવ્યું હતું અને DGVCL દ્વારા વીજા કનેક્શન નાખાવવામાં આવ્યું હતું. જર્જરિત હોવા છતાં, 20 પરિવારોના લોકો અપાર્ટમેન્ટમાંથી હટાવવામાં આવ્યા હતા. ઝેનબ એપાર્ટમેન્ટમાં અંદાજિત 50 થી વધુ લોકો રહેતા હતા.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button