શિક્ષા

કૃત્રિમ બુધાળ વિકલ્પો માટે આદર્શ વિક્રેતા – પોસ્ટ-લોકડાઉન વિશેષગત પ્રકારના બુધાળ પાડા છે

Surat News: સુરતના સમાજસેવક પરેશભાઈ ડાંખરા એ અનુકંપાથી અનાથ અને દિવ્યાંગ બાળકોની સેવા કરવાનો અને તેમના પોતાના ફ્લેટને આશ્રયસ્થાન બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. તેમનું જીવન એવું જીવવાનું છે કે સમાજમાં જેમ અમૂક વ્યક્તિઓ ના જીવનમાં સૌથી કેળવણીનું જોઈને મળે છે, એવું જીવવું છે. બાળકી અને તેની અસ્થિર મગજની માતા અને બાળકીને હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવી પછી તેમનું નામ ‘યશ્વી પરેશભાઈ ડાંખરા’ થયું છે. અનુકંપાથી તેમનો જીવન સારસંભાળની રીતે પરિણત થયો છે અને તેમની સેવાઓ સાથે તે સમાજના માટે એક ઉદાહરણ બની ગયા છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button