શિક્ષા

શ્રી હરિ ગ્રુપ ઓફ ટ્યુશનના બાળકોમાં પરિણામનો ભવ્ય ઉત્સાહ

શ્રી હરિ ગ્રુપ ઓફ ટ્યુશનના બાળકોમાં પરિણામનો ભવ્ય ઉત્સાહ

 

કામરેજ વિસ્તારમાં આવેલા શ્રી હરિ ગ્રુપ ઓફ ટ્યુશનનું ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 નું પરિણામ આવી ચૂકેલ છે. જે પૈકી તારીખ 09/ 05 /2024 ના રોજ જાહેર થયેલા ધોરણ 12 ના પરિણામ માં 3 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ અને 25 વિદ્યાર્થીઓ A2 ગ્રેડ મેળવેલ છે. જેમાં સાવલિયા દર્શના 99.72 PR સાથે પ્રથમ ક્રમાંક , બારડ નીલ 99.34 PR સાથે દ્વિતીય ક્રમ, રાબડીયા તૃષ્ટિ 99.08 PR સાથે તૃતીય ક્રમ પ્રાપ્ત કરેલ છે. તાજેતરમાં જાહેર થયેલા ધોરણ 10ના પરિણામમાં ટ્યુશનમાં 5 વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રેડ અને 15 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ મેળવેલ છે. A1 ગ્રેડ મેળવનાર ડોંગા જલ 99.35 PR , જાદવ જય 98.55 PR , સાંકળિયા પ્રિયંકા 97.51 PR , સોજીત્રા ખુશી 96.90 PR , ગોહિલ ખુશાલ 96.76 PR પ્રાપ્ત કરેલ છે. ટ્યુશન ક્લાસીસ દ્વારા ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 માં 100% પરિણામ પ્રાપ્ત કરેલ છે. આ ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ બદલ ટ્યુશનના સંચાલક મેહુલભાઈ હિરપરા તેમજ સમગ્ર ટ્યુશન પરિવાર દ્વારા શુભેચ્છા પાઠવી હતી.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button