ક્રાઇમ

ગુજરાત એટીએસ દ્વારા પોરબંદરમાંથી આતંકવાદી સંગઠન ઈસ્લામિક સ્ટેટ ઓફ ખુરાશન પ્રોવિન્સ સાથે જોડાયેલા 3ની અટકાયત કરાય હતી

આતંકવાદી સંગઠન આઈએસકેપી સાથે સંપર્ક ધરાવતી મહિલા સુરતમાંથી ઝડપાઈ

એટીએસ દ્વારા પોલીસની મદદથી લાલગેટ વિસ્તારમાંથી સુમેરા ની અટકાયત

મહિલાને પોરબંદર લઈ જવાઈ

મહિલાના દક્ષિણ ભારતમાં લગ્ન થયા છે

મહિલાના પરિવારના એક સભ્ય સરકારી કર્મચારી!

ગુજરાત એટીએસ દ્વારા પોરબંદરમાંથી આતંકવાદી સંગઠન ઈસ્લામિક સ્ટેટ ઓફ ખુરાશન પ્રોવિન્સ સાથે જોડાયેલા 3ની અટકાયત કરાય હતી

પૂછપરામાં મહિનાના નામનો ખુલાસો થયો હતો

સુમેરા પાસેપી ચાર મોબાઇલ પણ મળ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button