ક્રાઇમ

સલાબતપુરા માટેના ઉમિયા માતા મંદિર ના પાછળ લુખ્ખા તત્વો નો આંતંગ

સલાબતપુરા માટેના ઉમિયા માતા મંદિર ના પાછળ લુખ્ખા તત્વો નો આંતંગ

સલાબતપુરા માટેના ઉમિયા માતા મંદિર ના પાછળ લુખ્ખા તત્વો નો આંતંગ
શારુખ ચીરા અને જાફર નું આંતંગ થી ઇસ્થાનિકો મા ડર નું વાતાવરણ શર્જાયો આવા લુખ્ખા તત્વો પર સલાબતપુરા પોલીસે શુ ડામ લગાવશે ખરા ઇસ્થાનિકો દ્વારા ચર્ચા કરવામાં આવી

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button