લોક સમસ્યા

વરસાદની સારવારમાં જ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પાણી ટપકતું થયું

વરસાદની સારવારમાં જ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પાણી ટપકતું થયું

નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં છતમાંથી પાણી ટપકતા દર્દીઓને હાલાકી

હોસ્પિટલના સર્જરી વોર્ડમાં ટપકી રહ્યું છે વરસાદી પાણી

વરસાદ શરૂ થવાની સાથે જ પાણી ટપકતા નવી સિવિલ હોસ્પિટલની આ દશા

સર્જરી કરેલા દર્દીઓને કરાઈ છે આ વોર્ડમાં માં દાખલ

વોર્ડ માંથી આવતા જતા દર્દીઓ પર ટપકે છે પાણી

વોર્ડની બહાર જ પાણી ટપકતા પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ મૂકવામાં આવી

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button