લોક સમસ્યા

ગુના કરતા ડરશો નહિ તો આવા જ સરઘસ કાઢશે પોલીસ

સુરત:કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો

ગુના કરતા ડરશો નહિ તો આવા જ સરઘસ કાઢશે પોલીસ

પાંડેસરામાં ટપોરીઓએ તલવાર સાથે ઘરમાં ઘુસી યુવકને લૂંટનાર અવધેશ સહાની..

રણજીત કાલીયાનું પાંડેસરા પોલીસ દ્વારા સરઘસ કઢાયું..

આ ગુનેગારોની સામે લૂંટ, મારામારી અને ધમકી જેવા ગંભીર ગુના નોંધાયા છે..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button